F L U A I

Loading

Son Güncelleme Tarihi: 10.01.2021  

Onay Tarihi: 10.01.2021

Yürürlük Tarihi: 10.01.2021

 

FLUAI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR 

AÇIK RIZA METNİ

FluAI (‘‘Uygulama’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘Kanun’’) 5. ve 6.maddeleri ile ilgili hükümleri ışığında bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Gizlilik Sözleşmesi  (‘‘Sözleşme’’) çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Uygulama veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak ve ilgili mevzuata uymak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; 

  • Uygulama tarafından kullanıma sunulmuş bulunan Ürün ve Hizmetin kullanıcılarına azami ölçüde amacını gerçekleştirebilmesi ve nihayetinde en iyi koşullar doğrultusunda deneyim sağlayabilmesi, 
 • Uygulama’nın işlemesini ve Ürün ve Hizmetlerin azami nitelikte çalışabilmesi adına yapay zeka (AI) uygulamasının eğitilmesi,
 • Kullanıcı tarafından sağlanan ve Kanun’un 6.maddesinde özel nitelikli kişisel verilerden sayılan bilgilerin; Uygulama tarafından kullanıma sunulan Ürün ve Hizmet bakımından, anılan Ürün ve Hizmetin azami nitelikte çalışabilmesi, kullanıcıya sunduğu çözümleri sağlayabilmesi ve önerileri yapabilmesi, kullanıcı deneyimini arttırabilmesi ve en temel şekilde kullanıcının Ürün ve Hizmetten faydalanabilmesi ve Ürün ve Hizmeti kullanabilmesi adına Sözleşme metninde detaylı şekilde açıklanmış olan özel nitelikli kişisel verilerin de işlenmesi,
 • Ürün ve Hizmetin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye çıkarılması, ödeme sistemlerinin çalışabilmesi, 
 • Anılan Ürün ve Hizmete ilişkin çeşitli, zaruri yahut isteğe bağlı işlemlerin yerine getirilmesi, operasyon birimlerinin Ürün ve Hizmete dair çalışmalarını sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi, 
 • Ürün ve Hizmetin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, kullanıcıların Ürün ve Hizmete yönelik kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve kullanıcılarla akdedilen Ürün ve Hizmete yönelik sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin iletişim bilgilerinin ve başta özel nitelikli kişisel veriler olmak Kanun metninde anılan kişisel verileri de dahil; 

Başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi doğrultusunda Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen;

 • Genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, 
 • İşlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, 
 • Mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; 

Kanun’un 5.maddesinin 1.fıkra ile 6.maddesinin 2.fıkra hükümleri doğrultusunda korunmasına, saklanmasına ve işlenmesine açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Kimlik bilgileriniz = Ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi

İletişim bilgileri = E-posta, yaşadığınız şehir, adresiniz, cep telefonu numaranız

Cihaz bilgileri = Ürün ve Hizmete eriştiğiniz cihazın marka, model, işletim sistemi bilgileri

Sağlık verileri = Ürün ve Hizmet içerisinde tarafımıza sunduğunuz kişisel sağlığınıza ilişkin tüm veriler,

Kanun’un 8.maddesinin 1.fıkra ile 9.maddesinin 1.fıkra hükümleri doğrultusunda;

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Uygulama tarafından; Uygulama çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Uygulama’nın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Uygulama’ya başvurarak 

 • Kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • İşbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve
 • Bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da 

içeren talebimi www.fluai.com adresindeki formu doldurarak veya 

Formun imzalı bir nüshasını Mecidiyeköy, Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:42, Doğuş İş Hanı / Kat:5, 34394 İstanbul / Türkiye adresinde faaliyet gösteren Uygulama’a kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme 

Yahut noter kanalıyla veya 

Kanun’unda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Kanun’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili tüm kişisel verilerimin;

 • İşlenmesine, 
 • İlgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, 
 • Kanunda ve ilgili mevzuatta gereken süre zarfında saklanmasına 

açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve Sözleşmeyi okuduğumu ve anladığımı;

Kişisel Verilerin Korunması Politikası uyarınca, kişisel verilerimin yurtdışındaki sunucularda tutulmasını ;

 Kabul Ediyorum